Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

 

Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Legitymacja Honorowego Dawcy krwi

 • Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 • Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi), w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę.
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kilokalorii,
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13 w/w ustawy).
  • Odliczenie darowizny od dochodu (ekwiwalent w wysokości 130 zł za litr). W związku z możliwością odliczenia darowizny za oddaną krew od podstawy opodatkowania, Regionalne Centra Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa wydają Honorowym Krwiodawcom na życzenie stosowne zaświadczenia od dnia 2 stycznia następnego roku.
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny do wysokości limitu przydział leków krwiotwórczych (według listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia),
  • korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.
  • od określonych ilości oddanej krwi, krwiodawcom przysługuje możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej (zasady indywidualnie dla każdej miejscowości)