Zasłużony Honorowy Dawca krwi

 

 

 

 

 

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

 

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

 

 

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

 

Odznakę, o której mowa powyżej wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Więcej o odznace na: https://krwiodawcy.org/odznaki-zasluzony-honorowy-dawca-krwi

Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi (po wejściu rozporządzenia wydanego do znowelizowanej ustawy);
3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
4) oznaczenie stopnia odznaki

Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Zobacz: Przykładowy formularz wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

 

W jaki sposób uzyskać tytuł i odznakę?

  • Najprostszym sposobem uzyskania ZHDK jest zwrócenie się do podstawowej jednostki PCK jakim jest Klub Honorowych Dawców Krwi. Prezes Klubu lub osoba upoważniona pomaga wypełnić wniosek, załącza ksero legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub dołącza zaświadczenie wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa o oddaniu wymaganej ilości krwi przez krwiodawcę, następnie przekazuje dokument do właściwego Oddziału Rejonowego PCK. Klubowicz zostaje poinformowany jak tylko Legitymacja wraz z odznaką są gotowe do odbioru.
  • Drugą, aczkolwiek niejednokrotnie dłuższą metodą jest wypisanie wniosku w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które to przesyła do PCK. Po otrzymaniu gotowej legitymacji i odznaki niektóre z placówek służby krwi informują krwiodawcę telefonicznie, inne każą się dowiadywać samodzielnie.
  • Ostatnim i najkrótszym sposobem jest dostarczenie zaświadczenia lub pokazanie legitymacji HDK w siedzibie Zarządu Głównego PCK w Warszawie, gdzie legitymacje i odznaki są wydawane na całą Polskę.